EN

PL

UMOWA ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ I UMOWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Home Dokumenty UMOWA ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ I UMOWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

UMOWA ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ I UMOWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO:

Umowa rozdzielności majątkowej:

1. Odpis skrócony aktu małżeństwa wydany przez kierownika urzędu stanu cywilnego

Umowa o podział majątku wspólnego:

2. Umowa ustanowienia rozdzielności majątkowej, prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód małżeństwa lub odpis skrócony aktu małżeństwa wydany przez kierownika urzędu stanu cywilnego

3. Podstawa nabycia nieruchomości lub prawa - np. umowa (akt notarialny) lub prawomocne orzeczenie sądu na podstawie której zbywcy przysługuje dane prawo

4. Odpis zwykły księgi wieczystej (-tych), prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dla którego prowadzona jest księga wieczysta - wybrany z sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych (wydruk komputerowy nie ma mocy dokumentu !)

5. Wypis z rejstru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (jak najbardziej aktualny) - dla wszystkich działek, które są w księdze wieczystej (chociażby nie były przedmiotem umowy)

6. Wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej w przypadku:
A) zmiany powierzchni działki (tzn. inna powierzchnia działki jest w księdze wieczystej a inna w wypisie z rejestru gruntów)
B) odłączenia działki z jednej księgi wieczystej w celu założenia dla nej nowej księgi lub przyłączenia do księgi już instniejacej
C) założenia nowej ksiegi wieczystej
D) opcjonalnie - w razie ustanowienia służebnosci gruntowej - celem zaznaczenia na mapie przebiegu służebności

7. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy - wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn - dotyczy:
A) nabycia w drodze spadku, zasiedzenia – przed 01.01.2007 roku
B) nabycia w drodze darowizy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku

8. Zaświadczenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta określające przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego, lub zaświadczenie o braku takiego planu opcjonalnie: zaświadczenie o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

9. Przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa

10. Przy podziale nieruchomości:
A) mapa z projektem podziału nieruchomości
B) ostateczna decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości

11. Opcjonalnie: zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w spółdzielni lub u zarządcy nieruchomości, zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany, dowód opłacenia podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste

12. Przy podziale spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
A) zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu wydane przez spółdzielnię mieszkaniową - do zbycia lokalu
B) do założenia księgi wieczystej:
a) zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową - do założenia księgi wieczystej,
b) wypis z rejestru gruntów dla działki/działek pod budynkiem

 

pdf
UMOWA ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ I UMOWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO