EN

PL

UMOWA ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

Home Dokumenty UMOWA ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

UMOWA ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI:

1. Podstawa nabycia nieruchomości lub prawa - np. umowa (akt notarialny) prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna na podstawie której zbywcy przysługuje dane prawo

2. Odpisy zwykłe ksiąg wieczystych, prowadzonych dla nieruchomości gruntowych, lokali stanowiących odrębne nieruchomości, praw użytkowania wieczystego lub spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych, dla których prowadzone są księgi wieczyste – dla wszystkich nieruchomości i praw podlegających zniesieniu - wybrane z sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych (wydruk komputerowy nie ma mocy dokumentu !)

3. Wypis z rejstru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (jak najbardziej aktualny) - dla wszystkich działek, które są w księgach wieczystych (chociażby nie były przedmiotem umowy)

4. Wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej w przypadku:
A) zmiany powierzchni działki (tzn. inna powierzchnia działki jest w księdze wieczystej a inna w wypisie z rejestru gruntów)
B) odłączenia działki z jednej księgi wieczystej w celu założenia dla nej nowej księgi lub przyłączenia do księgi już instniejacej
C) założenia nowej ksiegi wieczystej
D) opcjonalnie - w razie ustanowienia służebnosci gruntowej - celem zaznaczenia na mapie przebiegu służebności

5. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy - wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn - dotyczy:

A) nabycia w drodze spadku, zasiedzenia – przed 01.01.2007 roku
B) nabycia w drodze darowizy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku

6. Zaświadczenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta określające przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego, lub zaświadczenie o braku takiego planu opcjonalnie: zaświadczenie o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

7. Przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa

8. Przy rozdzielności majątkowej małżńskiej – umowa majątkowa małżeńska

9. Przy podziale nieruchomości:
A) mapa z projektem podziału nieruchomości
B) ostateczna decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości

10. Przy zniesieniu wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
A) zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu wydane przez spółdzielnię mieszkaniową - do zbycia lokalu
B) do założenia księgi wieczystej: a) zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową - do założenia księgi wieczystej,
C) wypis z rejestru gruntów dla działki/działek pod budynkiem

 

pdf
UMOWA ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI