EN

PL

UMOWA SPRZEDAŻY

Home Dokumenty UMOWA SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY:

 1. podstawa nabycia nieruchomości lub prawa - np. umowa (akt notarialny), prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna na podstawie której zbywcy przysługuje dane prawo,

 2. odpis zwykły księgi wieczystej (-tych), prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dla którego prowadzona jest księga wieczysta –

  - odpis elektroniczny dostępny na stronie: www.ekw.ms.gov.pl, lub jakikolwiek sąd (rzeszów, kustronia 4)

 3. wypis z rejestru gruntów (wypis z rejestru budynków) przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (jak najbardziej aktualny) (Rzeszów – Godgik ul. Kopernika 15, powiat rzeszowski – Podgik ul. Targowa)

 4. zaświadczenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta określające przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego, lub zaświadczenie o braku takiego planu

 5. zaświadczenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta przedmiotowa działka nie jest objęta uchwałą o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji , ani nie jest położona na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy

 6. zaświadczenie starosty (prezydenta miasta) potwierdzające, że działki nie są objęte uproszczonym planem urządzania lasu, ani decyzją o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach. (Rzeszów – ul. rynek, powiat rzeszowski – starostwo, ul. grunwaldzka)

 7. zaświadczenie starosty (prezydenta miasta) o zmianie oznaczenia i/lub powierzchni działki w wyniku modernizacji operatu ewidencji gruntów lub synchronizacja dokonana przez Geodetę uprawnionego,

 8. wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej w przypadku:

   

  a) zmiany powierzchni działki (tzn. inna powierzchnia działki jest w księdze wieczystej a inna w wypisie z rejestru gruntów),

  b) odłączenia działki z jednej księgi wieczystej w celu założenia dla niej nowej księgi lub przyłączenia do księgi już istniejącej,

  c) założenia nowej księgi wieczystej,

  d) opcjonalnie- w razie ustanowienia służebności gruntowej - celem zaznaczenia na mapie przebiegu służebności)

   

  9. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy - wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn - dotyczy:
           a) nabycia w drodze spadku, zasiedzenia – przed 01.01.2007 roku

           b) nabycia w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia –  po 01.01.2007 roku,

   

  10. przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa

   

  11. przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – umowa majątkowa małżeńska

  12. przy podziale nieruchomości:

          a) mapa z projektem podziału nieruchomości

          b) ostateczna decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości

          c) mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntów na działki po podziale, - przeznaczone do wpisu w księdze wieczystej


  13. przy lokalach opcjonalnie: zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w spółdzielni lub u zarządcy nieruchomości, zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy,


  14. przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

          1) zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu wydane przez spółdzielnię mieszkaniową - do zbycia lokalu

          2) do założenia księgi wieczystej:

                    a) zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową - do założenia księgi wieczystej,

                    b) wypis z rejestru gruntów dla działki/działek pod budynkiem


  15. przy sprzedaży nieruchomości rolnej celem wykazania uprawnień rolnika indywidualnego

   

  oświadczenie rolnika indywidualnego o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego o powierzchni ………. użytków rolnych (określonych zgodnie z ustawą UKUR !!!!!!!) (powyżej 1 ha) przez okres co najmniej 5 lat, w których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha - poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) (ANR wzór 3) plus

 1. a) wypisy z rejestru gruntów (żeby sprawdzić rodzaj użytków)

  b) księgi wieczyste (żeby sprawdzić daty nabycia)

  c) zaświadczenie o braku planu lub o planie zagospodarowania przestrzennego

  d) świadectwo ukończenia szkoły (podstawowej, średniej, wyższej)

  e) potwierdzenie stażu pracy – jeżeli brak jest wykształcenia rolniczego – zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, jak nie – to wykazywać trzeba księgami wieczystymi lub aktami notarialnymi

  f) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

  g) oświadczzenie o łącznej powierzchni użytków rolnych (ANR wzór. 2)

  h) oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (ANR wzór 4)

  

 

pdf
UMOWA SPRZEDAŻY