EN

PL

UMOWA O DZIAŁ SPADKU

Home Dokumenty UMOWA O DZIAŁ SPADKU

UMOWA O DZIAŁ SPADKU:

1. Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia

2. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku

3. Odpisy zwykłe ksiąg wieczystych, prowadzonych dla nieruchomości gruntowych, lokali stanowiących odrębne nieruchomości, praw użytkowania wieczystego lub spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych, dla których prowadzone są księgi wieczyste – dla wszystkich nieruchomości i praw będących przedmiotem działu - wybrane z sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych (wydruk komputerowy nie ma mocy dokumentu !)

4. Wypisy z rejstru gruntów przeznaczone do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (jak najbardziej aktualne) - dla wszystkich działek, które są w księgach wieczystych (chociażby nie były przedmiotem umowy)

5. Wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej w przypadku:
A) zmiany powierzchni działki (tzn. inna powierzchnia działki jest w księdze wieczystej a inna w wypisie z rejestru gruntów)
B) odłączenia działki z jednej księgi wieczystej w celu założenia dla nej nowej księgi lub przyłączenia do księgi już instniejacej
C) założenia nowej ksiegi wieczystej
D) opcjonalnie - w razie ustanowienia służebnosci gruntowej - celem zaznaczenia na mapie przebiegu służebności

6. Przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa

7. Przy podziale nieruchomości:
A) mapa z projektem podziału nieruchomości
B) ostateczna decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości

8. Przy dziale spadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
A) zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu wydane przez spółdzielnię mieszkaniową - do zbycia lokalu
B) do założenia księgi wieczystej:
a) zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową - do założenia księgi wieczystej
b) wypis z rejestru gruntów dla działki/działek pod budynkiem

 

pdf
UMOWA O DZIAŁ SPADKU