EN

PL

UMOWA DEWELOPERSKA

Home Dokumenty UMOWA DEWELOPERSKA

UMOWA DEWELOPERSKA:

1. Podstawa nabycia nieruchomości lub prawa - np. umowa (akt notarialny) prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna na podstawie której zbywcy przysługuje dane prawo

2. Odpis zwykły księgi wieczystej (-tych), prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, prawa użytkowania wieczystego - wybrany z sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych (wydruk komputerowy nie ma mocy dokumentu !)

3. Wypis z rejstru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (jak najbardziej aktualny) - dla wszystkich działek, które są w księdze wieczystej (chociażby nie były przedmiotem umowy)

4. Wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej

5. Prospekt informacyjny wraz z załącznikami – projektem umowy i rzutem kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego

6. Ostateczna decyzja starosty/prezydenta miasta udzielająca pozwolenia na budowę

7. Zaświadczenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta określające przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego, lub zaświadczenie o braku takiego planu opcjonalnie: zaświadczenie o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

8. Przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa

9. Przy rozdzielności majątkowej małżńskiej – umowa majątkowa małżeńska

10. Przy podziale nieruchomości:
A) mapa z projektem podziału nieruchomości
B) ostateczna decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości

11. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy - wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn - dotyczy:
A) nabycia w drodze spadku, zasiedzenia – przed 01.01.2007 roku
B) nabycia w drodze darowizy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku

 

pdf
UMOWA DEWELOPERSKA